ZÁSADY OCHRANY INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV (PRIVACY STATEMENT), OPRÁVNENÝ ZÁUJEM A GDPR

Spoločnosť Digital Resources a.s. vždy dbala a dbá na vysokú mieru zabezpečenia informácií a používania informácií v súlade s platnou legislatívou.

Charakter činnosti spoločnosti Digital Resources a.s. je obchodná činnosť výhradne v oblasti Business-to-business, tzn. obchodná činnosť, konzultácie, poradenstvo, implementácia informačných systémov, starostlivosti o infraštruktúru zákazníkov, poskytovanie plného ICT outsourcingu, vrátane dátových centier,a to výhradne pre komerčné subjekty, právnické osoby, prípadne (1%) podnikajúce fyzické osoby, však vždy firmy.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť Digital Resources a.s. v rámci svojich marketingových a obchodných aktivít z princípu nikdy nezhromažďovala a nezhromažďuje osobné údaje fyzických osôb nepodnikateľov.

Všetky marketingové, pre-sales a sales aktivity sú vedené na základe inštitútu oprávneného záujmu. Inými slovami, existuje možnosť, že oslovovaná spoločnosť a kontaktná osoba spoločnosti, môže mať oprávnený záujem zlepšiť svoje firemné prostredie, opatriť pre spoločnosť lepšie ICT technológie, nasadiť nový informačný systém, či analyzovať možnosť nasadenia niektorých vybraných technológií pre spoločnosť, ktorú svojím jednaním zastupuje. Podobne osoba zastupujúca právnickú osobu má možnosť napríklad stiahnuť plnú verziu systému na 30 dňovú skúšobnú dobu, prípadne stiahnuť prémiový obsah z firemných webov (digres.cz, edms.cz, edms.sk, intuo.cz). Nikdy nejde o záujem súkromnej ​​osoby, vždy sa jedná o inštitút oprávneného záujmu medzi dvoma komerčnými subjektmi. Preto všetka ďalšia komunikácia, prípadne evidencia údajov pre ďalší rozvoj obchodných vzťahov a prípadnému uzavretiu obchodných zmlúv je vždy motivovaná týmto oprávneným záujmom medzi komerčnými subjektmi. Informácie takto získané sú užívané vždy iba v súlade s princípom oprávneného záujmu, tzn. ak sú zdieľané, tak iba v prípade takéhoto oprávneného záujmu (napríklad doručenie tovaru firmou DHL a pod.).

Preto má nariadenie GDPR obmedzené účinky do oblasti obchodnej činnosti spoločnosti Digital Resources a.s., pretože nie sú zhromažďované v pravom zmysle osobné údaje, ale iba údaje, ktoré sa viažu na obchodné procesy a vždy súvisia s oprávneným záujmom tretej osoby – právnickej osoby.

V každom prípade má spoločnosť Digital Resources silnú internú smernicu „Bezpečnosť, ochrana informácií, ochrana osobných údajov – súlad s GDPR“ platnou od 24. 5. 2018, ktorá zaisťuje bezpečné zaobchádzanie a ochranu všetkých informácií, najmä informácií, ktoré tvoria obchodné tajomstvo, akýchkoľvek informácií vnútri všetkých používaných informačných systémov bez ohľadu na to, či ide o inštitút oprávneného záujmu, či obchodného tajomstva, alebo ochranu podľa smernice GDPR. Bezpečnosť a ochrana informácií je jednou z priorít spoločnosti Digital Resources a.s.

Na marketingové a obchodné aktivity medzi komerčnými subjektmi spoločnosť Digital Resources v súlade so svojou obchodnou činnosťou však musí pozerať optikou oprávneného záujmu a informácie chrániť na vysokej úrovni z dôvodu ochrany obchodného know-how, príležitostí a vo väzbe na ďalšie dohody a zmluvy s komerčnými subjektmi ( napríklad NDA zmluvy) a to aj vo chvíli, keď sa na takéto informácie nevzťahuje priamo nariadenie GDPR. Pre evidenciu a spracovanie údajov pri poskytovaní prémiového obsahu, alebo plnej verzie softvéru na obmedzené časové obdobie, prípadne poskytovanie bezplatných konzultácií, či bezplatných seminárov, či odborných konferencií však formálny súhlas podľa nariadenia GDPR potrebný nie je, lebo sa vždy jedná o situáciu oprávneného a prejaveného záujmu zo strany komerčných subjektov, ktoré sú iba zastúpené niektorou rolou na strane komerčného subjektu, právnickej osoby, ktorá môže smerovať k uzavretiu obchodnej zmluvy. Z tohto dôvodu uplatňujeme na ochranu týchto informácií vlastnú bezpečnostnú smernicu, pretože bezprostredne nariadenie GDPR nepodlieha.

V oblasti marketingu – len z dôvodov možnosti voľby a právnej opatrnosti, uvádzame aj možnosť (voliteľnú) súhlasu s evidenciou a spracovaním osobných údajov – pre prípady, kedy si to želá prípadná kontaktná osoba, avšak ani nesúhlas v zmysle GDPR v skutočnosti neznamená NEZÁUJEM stiahnuť si prémiový materiál, alebo NEZÁUJEM stiahnuť si softvér, alebo nezáujem ďalej komunikovať a prípadne smerovať k uzavretiu obchodnej zmluvy vrátane skutočnosti rokovania s touto konkrétnou osobou, ktorá tak musí byť evidovaná práve pre tieto účely – ak taký záujem jasne prejaví a to dokonca aj v prípade, že súhlas podľa nariadenia GDPR neposkytne, pretože je tu konflikt medzi inštitútom oprávneného a jasne prejaveného záujmu a nariadením GDPR. Tzn. neposkytnutie súhlasu podľa GDPR, ale následné stiahnutie prémiových materiálov, alebo softvéru, či zanechania kontaktu so záujmom o obchodné rokovania medzi komerčnými subjektmi neznamená, že by bolo možné ignorovať oprávnený záujem, alebo obchodné rokovania, ponuky, prezentácie, vyjednávanie zmlúv, poskytovanie bezplatných aj platených služieb.

 So všetkými informáciami spoločnosť Digital Resources zaobchádza tak, že rešpektuje tieto základné princípy:

– Ctí vôľu svojich zmluvných i potenciálnych partnerov, vrátane inštitútu oprávneného záujmu,

– zabezpečuje maximálnym spôsobom informácie pred možným zneužitím,

– nezdieľa informácie v rozpore s platnou legislatívou,

– školí svojich zamestnancov tak, aby vedeli správne zaobchádzať s informáciami a podieľali sa na ich ochrane.